Regulamin Konkursu „Zakochani są zdrowsi”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
 • „Organizator” – organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest firma

SALVE Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Łodzi, ul. Struga 3.

 • „Konkurs” – konkurs „Zakochani są zdrowsi”! prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 • Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018 r. poz. 165 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego: www.facebook.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 3. Konkurs trwa od godz. 10:00 dnia 07.02.2020 r. do godz. 24:00 dnia 13.02.2020 r.
 4. Przystępując do Konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
 5. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook, w tym za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji przez serwis Facebook

 

§ 2. UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca następujące warunki:
 • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
 • posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika), indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook;
 • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest promocja wykonywania badań profilaktycznych.
 2. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia pary dwóch osób (w której jedna z osób jest osobą zgłaszającą parę do konkursy lub ma zgodę na zgłoszenie innej pary) i podania okresu trwania ich związku. Związek rozumiany jest w konkursie w szerokim kontekście, nie tylko jako usankcjonowane prawnie małżeństwo, ale także jako relacja partnerska o charakterze intymnym.
 3. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną parę i aby wziąć udział w rywalizacji o nagrody Użytkownik musi umieścić komentarz pod postem konkursowym w serwisie Facebook.
 4. Forma komentarza: komentarz pisany ze zdjęciem.
 5. Komentarze umieszczane pod postami o innej formie, które nie biorą udziału w Konkursie, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora. Post konkursowy będzie zawierał link do Regulaminu.
 6. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dodanego komentarza względem jego zgodności z Regulaminem oraz do ewentualnego wykorzystania odpowiedzi na swojej stronie internetowej oraz w kanałach społecznościowych.
 8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

§ 4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. W Konkursie przewidziane są trzy nagrody główne w postaci pakietu bezpłatnych konsultacji lekarskich oraz badań laboratoryjnych o wartości 322,00 zł każda. W skład pakietu wchodzą: konsultacja okulistyczna, konsultacja internistyczna, badanie EKG, badania laboratoryjne tj. morfologia, glukoza, lipidogram (badanie cholesterolu całkowitego oraz frakcji cholesterolu LDL, HDL i trójglicerydów).
 2. Spośród nadesłanych poprawnych zgłoszeń, Jury wybierze 3 zgłoszenia kierując się przy wyborze długością – deklarowanej przez uczestnika w zgłoszeniu – trwania relacji danej pary.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu na profilu społecznościowym SALVE Sp. z o.o., Sp. K. w serwisie Facebook. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez odpowiedź na zwycięski komentarz pod postem konkursowym.
 4. W terminie 10 dni od ogłoszenia zwycięzców, każdy z nich musi skontaktować się z Organizatorem Konkursu poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook wysłaną do profilu www.facebook.com/Salve.w.Lodzi podając swoje dane teleadresowe niezbędne do zrealizowania nagrody. Dalszy kontakt ze zwycięzcami Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości prywatne na profilu SALVE Sp. z o.o., Sp. K. w serwisie Facebook. Za dostarczenie właściwych danych niezbędnych do zrealizowania nagrody odpowiada zwycięzca Konkursu.
 5. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Na wniosek Uczestnika jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
 6. Nagrody będą możliwe do zrealizowania w okresie 60 dni od przesłania kompletnych danych adresowych przez zwycięzcę Konkursu. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: odmówi przyjęcia nagrody lub kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, pomimo kilku prób kontaktu z Uczestnikiem lub zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 7. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

§ 5. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest SALVE Sp. z o.o., Sp. K., z siedzibą w Łodzi, ul. Struga 3.
 2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem i rozliczeniem konkursu, na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w sytuacji przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów.
 4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych publicznie w profilu facebookowym użytkownika i będzie obejmowało imię, nazwisko, e-mail, wiek użytkownika oraz adres zamieszkania/adres – potrzebnych do rejestracji i odbioru nagrody.
 5. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z konkursu.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie komentarzy, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. Uczestnicy zapewniają, że komentarze nie naruszają praw osób trzecich w tym prawa do wizerunku osoby trzeciej. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęciem/komentarzem.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Jury, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje należy składać do Organizatora poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook wysłaną do profilu www.facebook.com/ Salve.w.Lodzi w terminie 3 dni od daty wystąpienia sytuacji stanowiącej podstawę złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od jej złożenia. O decyzji podjętej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi Uczestnika poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook wysłaną z profilu www.facebook.com/Salve.w.Lodzi do profilu Uczestnika.
 4. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2020 r.