logotyp akcji Pakiet Badań w prezencie Salve

szczegóły akcji Pakiet Badań w prezencie Salve

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ PAKIETU BADAŃ W PRZYCHODNI SALVE PRZY UL. POMORSKIEJ 75

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie akcja promocji zdrowia w Przychodni SALVE w Łodzi przy ul. Pomorskiej 75 (dalej: Akcja Promocyjna).

§ 2
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest SALVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ulicy Struga 3, 90-420 Łódź, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej KRS pod numerem: 0000698428 , posiadająca numer NIP: 7251730840.

§ 3

 1. Program Akcji Promocyjnej dotyczy wszystkich osób, które złożą deklarację wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni „SALVE” przy ulicy Pomorskiej 75 w okresie 1.02 – 31.03.2021.
 2. Każda osoba, opisana w ust. 1 § 3 Regulaminu otrzyma bezpłatny voucher, którego wartość będzie opiewać na kwotę 100,00 zł (dalej: Voucher).
 3. Voucher będzie uprawniał do skorzystania z pakietu badań: OB, morfologia pełna, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, kreatynina, CRP ilościowo, TSH (dalej: Badania).
 4. Skorzystanie z Vouchera wiąże się akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Z Vouchera można skorzystać tylko jeden raz w trakcie trwania Akcji Promocyjnej.
 6. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest bezpłatne i dobrowolne.

§ 4

 1. Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Akcji Promocyjnej w każdej chwili, co nie wpływa na prawa uzyskane przed zawieszeniem lub zakończeniem Akcji.
 2. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Promocyjnej uczestników, którzy dopuszczą się naruszenia.

§ 5

 1. Realizacja vouchera możliwa będzie w okresie 1.02 – 30.06.2021.
 2. Wykonanie Badań odbędzie się w Przychodni „SALVE” przy ulicy Pomorskiej 75 w Łodzi.
 3. Warunkiem realizacji Vouchera jest jego okazanie i przekazanie pracownikowi rejestracji Przychodni przed przystąpieniem do badania.
 4. Na Badanie nie obowiązują zapisy. Osoba zainteresowana skorzystaniem z Vouchera powinna zgłosić się do gabinetu zabiegowego w Przychodni „SALVE” przy ulicy Pomorskiej 75, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 08:00-11:00.
 5. Na Badania należy stawić się na czczo.
 6. Wyniki Badań zostaną przekazane pacjentowi w wiadomości sms. Pacjent może również odebrać wyniki w Przychodni osobiście.
 7. Wyniki Badań nie powinny być interpretowane przez pacjentów samodzielnie, w tym celu Organizator zaleca konsultację z lekarzem.

§ 6
Akcja Promocyjna jest dedykowana osobom pełnoletnim, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 7

 1. Wszelkie reklamacje Akcji promocyjnej należy zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@salve.pl lub pocztą na adres siedziby Organizatora z dopiskiem: „Akcja promocyjna – reklamacja”, nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji promocyjnej, przez co rozumie się datę do której można zrealizować voucher.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 8

 1. Regulamin jest dostępny na stronie: www.salve.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że przedmiotowe zmiany nie pogorszą warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. Ogłoszenie ewentualnych zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 § 8 Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z Regulaminu Akcji Promocyjnej w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację, strajk pracowników Organizatora lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z Regulaminem jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Akcji Promocyjnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 § 8 Regulaminu.