Polityka prywatności

Drogi pacjencie,

zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Tobie praw:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALVE Sp. z o.o. Sp. k. z siedziba w Łodzi, 90-420 ul. A. Struga 3, telefon : 42 6335661 (dalej jako „ADO”).
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym iod@salve.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  -udzielania świadczeń zdrowotnych. Podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 9 ust.2 lit. h RODO w zawiązku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  -marketingowym Administratora. Podstawą przetwarzania w takim przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a i art. 9 ust.2 lit. a RODO)
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest niezbędne.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust.3 oraz przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych/danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania i usunięcia, nie przysługuje Państwu prawo do ich: ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia oraz  wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z naszą Polityką prywatności.