Konkurs na 30 lat Salve

15 września 2023

newsletter-810x256-1.png [22.95 KB]

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji 30-lecia Salve.

To wyjątkowa okazja do wykazania się wiedzą na temat naszej firmy oraz zdobycia atrakcyjnych nagród.

Termin konkursu: od 15 września – do 29 grudnia 2023r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej „Konkursem”) jest SALVE Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Łodzi, ul. Struga 3 (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiany bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs prowadzony jest na stronie https://www.facebook.com/Salve.w.Lodzi (zwanej dalej „Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).

§ 2. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. Nagroda

1. W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody dla zwycięzców wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrody to 15 „Pakietów badań diagnostycznych 5” w przychodniach Salve na terenie Łodzi o wartości 59,00 zł każdy.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Salve – Bądź Zdrów.
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

6. Pakiety badań są dostępne przez okres trzech miesięcy od momentu ich otrzymania.

§ 4. Miejsce, czas i zasady konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/Salve.w.Lodzi.
2. Konkurs trwa od dnia 15 września do 29 grudnia.
3. W trakcie trwania kampanii konkursowej, Organizator będzie publikować posty co 7 dni (tj. w każdy piątek), zawierające pytania dotyczące historii firmy Salve.

§ 5. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie zawarte w poście konkursowym w komentarzu.
2. Uczestnik może wygrać konkurs tylko jeden raz w okresie jego trwania (15.09 – 29.12.2023). W przypadku udzielenia odpowiedzi więcej niż jeden raz Organizator nie przyzna ponownie nagrody.

§ 6. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie akceptacją Regulaminu.
3. Warunkiem uczestnictwa są poprawne odpowiedzi na pytania w postach konkursowych.
4. O przyznaniu nagrody decyduje pierwsza poprawna odpowiedź oraz czas jej udzielenia w komentarzu pod każdym postem konkursowym.
5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni zwycięzcę, który otrzyma „Pakiet badań diagnostycznych 5”.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w następujących po sobie kolejnych postach konkursowych na stronie https://www.facebook.com/Salve.w.Lodzi

§ 7. Zakres odpowiedzialności organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych, Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2023 r. i obowiązuje do 29 grudnia 2023 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe, uczestnik akceptuje regulamin Konkursu w całości.